Josef Kotva, místopředseda

Aktuální informace k možnosti konání schůzí a shromáždění.

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 platí od. 01.09.2021 pro BD a SVJ následující podmínky pro konání členských schůzí  samospráv bytových domů, shromáždění vlastníků SVJ a shromáždění delegátů BD, stanovené v mimořádném opatření čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (bod I.15 a I.16) ze dne 26.08.2021 ve spojení s mimořádným opatřením MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30.07.2021, které upravuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest :

 1. Při účasti do 20ti osob ve vnitřním prostoru budovy – rozestupy „ob sedadlo“ a chirurgická rouška nebo respirátor FFP2 příp. KN95 – vždy však bez výdechového ventilu !
 2. Při účasti 21 a více osob platí kromě bodu 1 navíc ještě tyto podmínky :
  účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor musí prokázat svolavateli nebo jím pověřené osobě, že :
  a/ absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem; nebo
  b/ absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT), který provedl zdravotnický pracovník s negativním výsledkem; nebo
  c/ absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  d/ prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dnů; nebo
  e/ podstoupením testování v místě schůze/shromáždění pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (k použití laickou osobou) s negativním výsledkem; nebo
  f/ prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o absolvování testu s negativním výsledkem (odběr i test provádí sám testovaný pod on-line dozorem zdravotnického pracovníka – jde v podstatě o konzultaci při samotestu, který se nezapisuje do systému); anebo
  g/ čestným prohlášením o absolvování rychlého antigenního testu (RAT) ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Svolavatel má povinnost zkontrolovat splnění shora uvedených podmínek. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být dotyčné osobě umožněn vstup do jednací místnosti !

Opatření nezmiňuje povinnost dávat k dispozici dezinfekční prostředky – vřele je však doporučujeme. 

V případě nutnosti Vás o dalším vývoji budeme informovat. Současně však upozorňujeme na nutnost sledovat před konáním schůze/shromáždění i případné městské vyhlášky (Polička, Bystré) a opatření Krajské hygienické stanice Pardubice.

                                                                                                                                        Představenstvo družstva

68. Shromáždění delegátů

Vážené delegátky – vážení delegáti,
vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu, naposledy vyhlášenému usnesením vlády č. 391/2020 Sb. v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými i krizovými opatřeními, opakovaně není možné svolat shromáždění delegátů a představenstvo družstva tak nemůže dostát svým povinnostem uloženým mu ustanoveními §u 638 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).
Za této situace však ustanovení §u 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením §u 652 a násl. ZOK umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Představenstvo družstva proto na svém zasedání dne 21.10.2020 rozhodlo o podmínkách, za kterých bude rozho­dování per rollam v družstvu možné uskutečnit.
K rozhodnutí mimo zasedání budete vyzváni v první polovině měsíce listopadu, kdy obdržíte:
dopis s podmínkami rozhodování per rollam,
výzvu k rozhodnutí, a
formulář vyjádření delegáta.
Vše ostatní se dozvíte v zaslaných písemnostech.
Jelikož shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde prostřednictvím zvolených delegátů uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů věříme, že k tomuto mimořádnému způsobu rozhodování přistoupíte odpovědně.
O výsledku tohoto rozhodování budete písemně informováni a bude též zveřejněn na webových stránkách družstva.
                                                                                          Představenstvo družstva

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ !

Na základě událostí z posledních dnů nás SČMBD informoval o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. Podvodníci vyhotoví falešný zápis o shromáždění SVJ, které údajně proběhlo mimo zasedání – per rollam, a na které „došlo“ k odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy „patřičnými“ zápisy“ ze shromáždění SVJ a jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentů rejstříkový soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je proto nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat! V případě, zjištění neoprávněná změny, je na místě bezodkladné podání trestního oznámení. Zjistíte-li takový případ, pak prosíme informujte nás na adrese: bdpolicka@bdpolicka.cz .

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

                                                                                            Představenstvo družstva

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol