Archiv pro měsíc: Září 2020

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ !

Na základě událostí z posledních dnů nás SČMBD informoval o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. Podvodníci vyhotoví falešný zápis o shromáždění SVJ, které údajně proběhlo mimo zasedání – per rollam, a na které „došlo“ k odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy „patřičnými“ zápisy“ ze shromáždění SVJ a jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentů rejstříkový soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je proto nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat! V případě, zjištění neoprávněná změny, je na místě bezodkladné podání trestního oznámení. Zjistíte-li takový případ, pak prosíme informujte nás na adrese: bdpolicka@bdpolicka.cz .

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

                                                                                            Představenstvo družstva

Na všech schůzích a shromážděních musí být roušky!

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiný vhodný prostředek bránící šíření kapének, a to ve vnitřních prostorách všech budov. Zákaz, podle bodu I odst. 1 Mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 09.09.2020 platí od 10.09.2020 do odvolání a v podmínkách našeho družstva se tedy týká všech členských schůzí samospráv bytových domů, shromáždění vlastníků jednotek a shromáždění delegátů. Ochranné prostředky se musí nosit i ve všech společných prostorách bytových domů (chodby, schodiště apod.). Opatření nezmiňuje povinnost dávat k dispozici dezinfekční prostředky – vřele je však doporučujeme – ani minimální vzdálenost mezi účastníky . 

V případě nutnosti Vás o dalším vývoji budeme informovat. Současně však upozorňujeme na nutnost sledovat před konáním schůze/shromáždění i případné městské vyhlášky (Polička, Bystré) a opatření Krajské hygienické stanice Pardubice.

—  1. AKTUALIZACE  —

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAM ze dne 16.09.2020 omezuje od 18 hodin dne 18.09.2020 do odvolání všechny akce konané ve vnitřních prostorách budov tak, že na nich nesmí být přítomno více jak 10 stojících účastníků. Na schůzi/shromáždění je tedy nutné zajistit dostatečný počet míst k sezení, jinak se schůze/shromáždění nemůže konat. Svolavatel je povinen písemně evidovat počet míst k sezení. Ostatní povinnosti – viz výše – zůstávají beze změny.

—  2. AKTUALIZACE  —

Usnesením č. 957 ze dne 30.09.2020 vyhlásila vláda od 00:00 hodin dne 05.10.2020 NOUZOVÝ STAV, a to na dobu 30ti dnů – tedy do 03.11.2020 23:59:59. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav vláda v bodu I/1 svého usnesení č. 958 ze dne 30.09.2020 (vyhlášeného ve Sbírce zákonů jako č. 392/2020 Sb.) zpřísňuje podmínky konání schůzí tím, že ZAKAZUJE hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 (deset) osob ve vnitřních prostorech budov (venku 20 osob), přičemž povinnost ochrany dýchacích cest uvnitř budov nadále trvá (venku dle nařízení KHS jednotlivých regionů – v PK zatím ne). Toto omezení opět představuje podstatnou překážku pro schůze domovních samospráv i shromáždění SVJ či shromáždění delegátů BD a platí do 23:59:59 hodin dne 18.10.2020.

—  3. AKTUALIZACE  —

Usnesením č. 996 ze dne 08.10.2020 vláda upravila podmínky pro konání hromadných  akcí (schůze/shromáždění) tak, že ponechala v platnosti počet osob, které se mohou akce zúčastnit (10 osob uvnitř, 20 osob venku), avšak v bodu I/1 usnesení rozšířila třetí odrážkou výjimky tak, že se zákaz nyní nevztahuje na osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny ze zákona a je tuto činnost nezbytné vykonat ve vyšším počtu osob. Družstvo je povinno plnit zákonem stanovené povinnosti (konání schůze nejvyššího orgánu, schvalování účetní závěrky apod. – viz §y 638 a 656 ZOK). Pro SVJ jsou obdobné zákonné povinnosti stanoveny v §ech 1207 a 1208 NOZ. Z toho je tedy (snad) možné dovodit, že by mohla být konána shromáždění i schůze. V případě překročení stanoveného počtu osob je však nutné dodržet odstup od jiných osob alespoň dva metry! Povinnost ochrany dýchacích cest uvnitř budov však nadále trvá (venku dle nařízení KHS jednotlivých regionů).
Omezení, stanovená tímto usnesením, budou v platnosti od 00:00 hodin dne 12.10.2020 do 23:59:59 dne 25.10.2020.

—  4. AKTUALIZACE  —

Po pouhých dvou dnech platnosti usnesení č. 996 (viz předchozí aktualizace) vláda svým usnesením č. 1021 ze dne 12.10.2020 opět upravila podmínky pro konání hromadných akcí (schůze/shromáždění) tentokrát tak, že že změnila počet osob, které se mohou akce zúčastnit, na pouhých 6 (šest) osob, bez ohledu na místo konání – tedy uvnitř i venku, a to s účinností od 14.10.2020 00:00 hodin Výjimku, popsanou ve třetí aktualizaci, ponechala. Omezení, stanovená tímto usnesením budou v platnosti do 23:59:59 dne 03.11.2020.
V této souvislosti upozorňujeme SVJ, že pokud musí nutně rozhodnout o nějaké důležité záležitosti, mohou využít institut „Rozhodnutí mimo zasedání“, podrobně popsaný ve stanovách jednotlivých SVJ.

—  5. AKTUALIZACE  —

Po týdnu další změna !
Vláda svým usnesením č. 1078 ze dne 21.10.2020 tentokrát zcela znemožnila konání schůzí/shromáždění. I v tomto usnesení je sice uvedena výjimka (zmíněná v předchozích dvou aktualizacích), vztahuje se však pouze na pohyb na veřejně přístupných místech, takže její použití pro schůze/shromáždění je vyloučeno. Schůze/shromáždění BD či SVJ tak nelze konat !
Toto omezení má účinnost od 06:00 hodin dne 22.10.2020 do 23:59:59 hodin dne 03.11.2020.
Vzhledem k aktuální koronavirové situaci je však možno očekávat, že se schůze/shromáždění nebudou moci konat mnohem déle.

Celý text vládního usnesení si můžete přečíst zde .

—  6. AKTUALIZACE  —

Stav dle 5. aktualizace vydržel jen do 27.11.2020. Od 28.10.2020 byl počet osob zpřísněn na pouhé dvě a byl vyhlášen zákaz jejich volného pohybu. Omezení má účinnost do 02.12.2020.

—  7. AKTUALIZACE  —

Od 03.12.2020 dochází k částečnému „rozvolnění“ některých opatření. Přestane platit zákaz volného pohybu osob a bude umožněno konání hromadných akci ve vnitřních prostorách s účastí max. 10 osob (venku 50). Pro konání takových akcí nejsou nařízena žádná výrazná opatření (místa k sezení, povinné rozestupy, dezinfekce), ve vnitřních prostorách však bude platit povinnost nošení  roušek! Odstup 2 metry je pouze doporučen. Toto „rozvolnění“ má platnost do 17.12.2012.

—  8. AKTUALIZACE  —

Po krátkém „rozvolnění“ dojde od 18.12.2020 opět ke zpřísnění mimořádných opatření tak, že bude opět zakázán volný pohyb osob a omezen počet osob na jednom místě na 6 (šest). Opět tedy nebude možné konat schůze / shromáždění. Omezení má platit do 26.12.2020.

—  9. AKTUALIZACE  —

Od. 27.12.2020 dojde k dalšímu zpřísnění tak, že počet osob na jednom místě bude snížen na 2 (dvě). Omezení má platit do 14.02.2021.

—  10. AKTUALIZACE  —

I když PS nouzový stav trvající do 14.02.2021 dále neprodloužila, rozhodla vláda o vyhlášení nového nouzového stavu a o přijetí nových krizových opatření. Ta se příliš neliší od dosavadních opatření – i nadále bude zakázán volný pohyb osob a nařízeno omezit kontakty na max. 2 (dvě) osoby. Poprvé se však vládní opatření výslovně zabývají podmínkami pro konání orgánů právnických osob, včetně voleb. Umožňuje konat schůze / shromáždění při účasti max. 10ti osob.
Má-li se však konat schůze / shromáždění s účastí větší než 10 osob, ale menší než 51, musí být dodrženy tyto podmínky:

a/ každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest – a to nikoli látkovou – nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N95;
b/ nutno dodržet rozestupy min. 2 (dva) metry;
c/ každá osoba musí před zahájením schůze předložit svolavateli potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nesmí být starší tří dnů; a
d/ zasedání se smí účastnit max. 50 (padesát) osob.

V počtu na 50 osob lze za výše uvedených podmínek konat zasedání pouze tehdy, kdy je to nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů.

Tato omezení představují velmi podstatnou překážku pro konání většiny schůzí / shromáždění samospráv / výborů SVJ.

—  11. AKTUALIZACE  —

Od 11.04.2021 končí opakovaně prodlužovaný nouzový stav a nastává režim pandemické pohotovosti. Je ukončen
zákaz volného pohybu osob. Podmínky pro konání schůzí / shromáždění zůstávají shodné jako v aktualizaci
č. 10,
mimo podmínky ad c/, která nově zní:
c/ kazdý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli schůze / shromáždění nebo jím pověřené
osobě, že: 
I) absolvoval nejdéle před 5ti dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem; nebo 
II) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem; nebo 
III) mu byl vystaven certifikát MZdr o provedeném očkování, pokud od aplikace poslední potřebné dávky uplynulo
nejméně 14 dnů; nebo 
IV) prodělal před nejvýše 90ti dny onemocnění Covid-19.
V počtu nad 50 osob lze za výšeuvedených podmínek konat jednání pouze tehdy, je-li svoláno za účelem splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnost se výslovně řadí volby orgánů).

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nesmí být žádná osoba do vnitřních prostor vpuštěna !

Tato omezení, byť byla mírně uvolněna, představují i nadále výraznou komplikaci pro konání většinu schůzí členů BD a SVJ.

—  12. AKTUALIZACE  —

Od 17.05.2021 došlo k mírnému uvolnění pravidel. Nadále platí omezení uvedená v 10. a 11. aktualizaci, avšak není již vyžadováno dodržení 2 m rozestupů mezi účastníky – bezpečná vzdálenost má být zajištěna tím způsobem, že účastníci mají být usazeni tak, aby mezi nimi bylo volné vždy alespoň jedno sedadlo (neplatí pro členy jedné domácnosti). Platnost RT PCR testu byla prodloužena na 7 dnů. A bylo zrušeno omezení, že nad 50 osob se smí schůze / shromáždění konat jen za účelem splnění zákonem uložených povinností – při dodržení stanovených omezení lze tak konat schůzi / shromáždění ve všech vnitřních prostorách za účasti neomezeného počtu osob.

—  13. AKTUALIZACE  —

Mimořádným opatřením č. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28.05.2021 došlo od 31.05.2021 k dalšímu
uvolnění pravidel.
Pro schůzovou činnost (shromáždění delegátů či zasedání SVJ) však jen k jejich zpřesnění. Body 1.16 a 1.17 citovaného
opatření stanoví tak, že při účasti na jednání 10ti a více osob ve vnitřních prostorech budov platí podmínky
uvedené
v předchozí (12té) aktualizaci (ochrana dýchadel, testy aj.) s tím, že nově je možné prokázat
absolvování očkování již po první dávce takovým způsobem, že :
a/ od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více jak 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; nebo
b/ od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více jak 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka; nebo
c/ od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
Doba od prvního pozitivního testu u laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 se prodlužuje na 180 dnů,
musí však být dodržena doba povinné izolace !
Svolavatel má povinnost kontrolovat splnění všech uvedených podmínek.

—  14. AKTUALIZACE  —

Mimořádným opatřením č. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 07.06.2021 došlo opět k dalšímu uvolnění pravidel.
Od 08.06.2021 platí vše to, co je uvedeno v 10. aktualizaci s úpravami uvedenými v 11., 12. a 13. aktualizaci.
Novinkou je možnost prokázat bezinfekčnost také :
d/ podstoupením testování před vstupem do schůzovní místnosti pomocí preventivního antigenního testu určeného
pro sebetestování nebo povoleného MZdr k použití laickou osobou s negativním výsledkem; nebo
e/ čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele o testování zaměstnanců (sebetestováním nebo použitím
testu určeného pro laiky), pokud byl test proveden nejdéle před 72 hodinami; anebo
f/ čestným prohlášením nebo potvrzením školy nebo školského zařízení o testování v tomto zařízení (sebetestováním
nebo použitím testu určeného pro laiky), pokud byl test proveden nejdéle před 72 hodinami.
Označení odstavců navazuje na 13. aktualizaci, ve které odstavce a/ až c/ stále platí.

Podmínky pro konání schůzí se tedy o poznání zjednodušují tím, že se lze prokázat i jiným způsobem
než dokladem o testu
z akreditované laboratoře. Zároveň se sjednocují podmínky pro konání různých akcí
či poskytování služeb.
Na schůzích a v kanceláři BD kromě respirátoru již postačuje i jen zdravotnická rouška (nikoli látková !).
Ochrana dýchacích cest již není potřebná na pracovištích, kde nedochází ke kontaktu s jiným osobami,
než se spolupracovníky.

                                                                                   Představenstvo družstva