Archiv pro měsíc: Říjen 2020

68. Shromáždění delegátů

Vážené delegátky – vážení delegáti,
vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu, naposledy vyhlášenému usnesením vlády č. 391/2020 Sb. v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými i krizovými opatřeními, opakovaně není možné svolat shromáždění delegátů a představenstvo družstva tak nemůže dostát svým povinnostem uloženým mu ustanoveními §u 638 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).
Za této situace však ustanovení §u 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením §u 652 a násl. ZOK umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Představenstvo družstva proto na svém zasedání dne 21.10.2020 rozhodlo o podmínkách, za kterých bude rozho­dování per rollam v družstvu možné uskutečnit.
K rozhodnutí mimo zasedání budete vyzváni v první polovině měsíce listopadu, kdy obdržíte:
dopis s podmínkami rozhodování per rollam,
výzvu k rozhodnutí, a
formulář vyjádření delegáta.
Vše ostatní se dozvíte v zaslaných písemnostech.
Jelikož shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde prostřednictvím zvolených delegátů uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů věříme, že k tomuto mimořádnému způsobu rozhodování přistoupíte odpovědně.
O výsledku tohoto rozhodování budete písemně informováni a bude též zveřejněn na webových stránkách družstva.
                                                                                          Představenstvo družstva